top of page

תהליך הטיפול

תהליך הטיפול כולל 5 שלבים:

  • ממודעות חלקית להכרה מלאה בהשפעות הבעיה.

  • מהכרה בהשפעות הבעיה לעמדה עוינת או להבנה שיש להשתחרר מהדיקטטורה שהבעיה משליטה.

  • רצון להשתחרר מעמדת ה"חולה" ולהיות כמו כולם.

  • רכישת מנגנוני הגנה יעילים ודאגה עצמית מיטיבה.

  • השתחררות מהפרעת אכילה וחזרה לתיפקוד תעסוקתי וחברתי נורמטיבי ומותאם גיל.

bottom of page