top of page

מימון

מגוון השירותים שאני נותנת ממומן  על ידי ההורים ואני שמחה לספק כל אישור נדרש כדי שיפעלו לקבלת החזר מחברה זו או אחרת. 

אינני מחוייבת לדווח לשום גוף שהוא, פרט למקרים חריגים ביותר למרות שאני נמצאת בקשרי שיתוף פעולה עם כל הגורמים בקהילה שהחולים והחולות שלי קשורים אליהם 

bottom of page